Veilig Thuis In Een Welvarend Holsbeek

 

PROGRAMMA 2018 N-VA HOLSBEEK 

 1. Een mobiele gemeente                                      
 2. Een cultuur van veiligheid en netheid 
 3. Leefbare, groene kernen met behoud van het landelijk karakter
 4. Een leeftijdvriendelijke gemeente 
 5. Een bestuur dicht bij de burger, communicatief en transparant

 

Een mobiele gemeente

“Gemeenten uit één vervoersregio moeten samenwerken om de mobiliteit in de regio voor iedereen te garanderen”

 

De verkeersdrukte is de laatste jaren exponentieel gestegen.  Ook in onze gemeente merken we dat de verkeersdrukte gevoelig gestegen is als gevolg van het verkeersinfarct op de E314 en het verkeer dat alternatieve routes probeert te vinden. Ingrepen in het mobiliteitssysteem moeten niet alleen de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid verbeteren, maar tegelijkertijd ook de leefbaarheid en de veiligheid bewaken.

De auto heeft nu eenmaal zijn plaats in onze samenleving en in ons dorp.  De meesten onder ons werken dan ook niet in het dorp maar hebben hun wagen nodig om zich te verplaatsen naar het werk, de school of de winkel. N-VA Holsbeek stelt voor om:

 1. De verkeersstromen correct in kaart brengen.
 2. Het mobiliteitsplan te actualiseren met alle mogelijke betrokkenen.
 3. Verder te bouwen aan netwerken voor zowel fietsers, voetgangers, de autogebruikers als het openbaar vervoer in samenwerking met onze buurgemeenten.
 4. We ontmoedigen sluipverkeer door een goede doorstroming te voorzien op de hoofdwegen en we ontwikkelen een systeem met slimme trajectcontrole via ANPR-camera’s.
 5. We willen ook aandacht voor fietsers, wandelaars en  minder mobiele mensen.
 6. Ook het gebrek aan parkeerplaatsen in de kernen en aan bushaltes moet aangepakt worden.

 

Concrete actiepunten voor N-VA Holsbeek:

 1. Vlot en veilig verkeer: éénrichtingsverkeer waar mogelijk, voorrang van rechts herbekijken
 2. Handhaving door middel van intelligente controles rond scholen en investeren in veilige schoolomgevingen
 3. Regeling van snelheidsbeperkingen door een intelligent verkeerssysteem (o.a. ANPR camera’s)
 4. Zwaar verkeer uit de dorpskernen weren
 5. Intergemeentelijke fietspaden en fietssnelwegen verder uitbouwen in samenwerking met onze buurgemeenten
 6. Actieplan rond trage wegen (fietsers) en buurtwegen (voetgangers)
 7. Voldoende snelle bussen op intensief gebruikte trajecten
 8. Verdere afwerking en optimalisering van het Ruggengraatproject
 9. Een prioriteitenlijst voor infrastructuurwerken opmaken
 10. Plaatselijke satellietkantoren voor bedrijven en zelfstandigen

Een cultuur van veiligheid en netheid

“Mensen moeten zich geborgen voelen in hun mooie, veilige en propere gemeente”

 

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste taken van de overheid. N-VA Holsbeek zet maximaal in op een goede werking van onze politiediensten en op samenwerking binnen onze politiezone.

Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. Daarom wil N-VA Holsbeek zijn schouders zetten onder het oprichten van Buurtinformatienetwerken (BIN). Bovendien moeten we ernaar streven dat iedere burger zijn wijkagent kent.

We rusten onze politiewagens uit met slimme, mobiele ANPR-camera’s. Die camera’s kunnen al rijdend nummerplaten registreren en inbreuken afhandelen. Die ANPR-camera’s kunnen we tevens ook inschakelen om te waken over de verkeersveiligheid.

We willen ook een lik-op-stuk-beleid voeren ten opzichte van sluikstorten en zwerfvuil. We willen maximaal inzetten op onkruidbestrijding en op het regelmatig onderhoud van onze beken en grachten om waterellende te voorkomen.

Nu Vlaanderen zelf bevoegd is voor dierenwelzijn, willen wij ook in onze gemeente hier verder op toezien.

 

Concrete actiepunten voor N-VA Holsbeek:

 1. Buurtinformatienetwerken (BIN) stimuleren
 2. ANPR-camera’s uitbreiden
 3. Een intensieve samenwerking en investeringen binnen de politiezone
 4. Een éénduidig verkeersbeleid en zo min mogelijk conflictsituaties tussen de deelnemers aan het verkeer
 5. Een GAS-reglement voor kleine criminele feiten en overlast met daadwerkelijke sanctionering
 6. Een onkruidbestrijdingsplan en onderhoud van onze beken en grachten
 7. Mobiele camera’s tegen sluikstorten, preventiecampagnes en bestrijdingsacties tegen zwerfvuil i.s.m. bewoners, meldpunt, extra vuilnisbakken tijdens evenementen
 8. In de politiezone een verantwoordelijke voor dierenwelzijn aanstellen
 9. Een schepen met dierenwelzijn als een van zijn bevoegdheden
 10. Een knelpuntenwandeling samen met minder mobiele mensen voor een vlot toegankelijk, veilig en obstakelvrij domein

                 

Leefbare, groene kernen met behoud van landelijk karakter

“Open ruimte creëert kansen voor natuur en landbouw en zorgt voor méér welzijn“

 

Het groene, landelijke karakter van onze gemeente is één van haar grootste troeven. We moeten er dan ook op toezien dat we verstandig omspringen met de immer slinkende open ruimte.

N-VA Holsbeek formuleert in samenspraak met deskundige adviseurs en burgers een duidelijke ruimtelijke langetermijnvisie op de gemeente met de nadruk op:

 1. de kernversterking
 2. de verdichting van het bebouwde gebied
 3. het structureel beschermen van open ruimte 
 4. de betonstop

Om onze kernen leefbaar te houden, bakenen we dat kerngebied in elke deelgemeente concreet af en maken we werk van een evenwichtige mix van handel, horeca, diensten en wonen, vrije tijd en groen.

Nieuwe ontwikkelingen (vb. slimme steden) worden actief onderzocht en meegenomen bij de uitwerking van grote projecten.

We maken werk van een sterk toeristisch imago met natuurgebied als troef om te wandelen en te fietsen.

We koppelen horeca aan verblijfstoerisme en erfgoed

N-VA Holsbeek brengt de leegstand systematisch in kaart, waarna we inzetten op de activering van die panden.

Bouwzones met een hoog overstromingsrisico durft N-VA Holsbeek wel een nieuwe bestemming geven.

De landbouw ondersteunen we waar nodig.

 

Concrete actiepunten voor N-VA Holsbeek:

 

 1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vernieuwen: o.a. meer faciliteiten voor kleinere wooneenheden, en zonevreemde bedrijven de mogelijkheid bieden om uit te wijken naar een extra bedrijvenzone
 2. De dorpskernen vergroenen en in stand houden (RUP) en de leegstand terugdringen
 3. Gebruik van alternatieve oplossingen voor verharding in de openbare ruimte
 4. Overleg over groenzones en regionaal bos met Natuurpunt i.s.m. buurgemeenten
 5. Nieuwe wandelroutes en fietsroutes i.s.m. andere overheden en buurgemeenten
 6. Het cultureel erfgoed beschermen en het integreren in het toerisme
 7. Lokaal overleg tussen horeca en toerisme stimuleren
 8. Evaluatie beleidsplan i.v.m. kerken en herbestemming daarvan bespreekbaar maken
 9. De aanleg van lokale buurtmoestuinen stimuleren
 10. Landbouwzones: actief grondbeleid met groenbuffers tegen bodemerosie en modderstromen
 11. Stimuleren tot energetische renovatie van bestaande woningen
 12. Onderzoeken of de gemeente met de inwoners kan participeren in initiatieven van hernieuwbare energie

 

Leeftijdsvriendelijke gemeente

“Samenbrengen van mensen en ondersteunen van verenigingen bouwt een sterk lokaal en sociaal weefsel”

 

We maken van onze gemeente een plek maken waar iedereen – kinderen, jongeren, gezinnen, senioren, personen met een beperking, nieuwkomers en kwetsbare personen – zich thuis kan voelen. We zorgen ervoor dat wie wil actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap.

Geen opvang meer in containers, maar voldoende, goed bereikbare kinderopvang.

We voorzien voldoende plaats in multifunctionele scholen met een goede doorstroming van het kleuter- naar het lager onderwijs.

We hebben voldoende aandacht voor de vele senioren in onze gemeente. Zo zorgt N-VA Holsbeek erin samenwerking met alle lokale diensten bijvoorbeeld voor dat senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol en betaalbaar thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd zien we toe op voldoende residentiële zorg in de buurt.

We voorzien voldoende ontspannings- en sportmogelijkheden voor iedereen, ook voor de actieve senioren.

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. N-VA kiest hierbij voor begeleiding richting zelfredzaamheid en niet voor betutteling.

N-VA Holsbeek pakt vereenzaming en sociaal isolement aan.

Nieuwe burgers hebben recht op een open, correct en ondersteunend onthaal, tegelijk hebben ze de plicht om zich te integreren en onze Nederlandse taal te leren.

 

Concrete actiepunten voor N-VA Holsbeek:

 

 1. Kwaliteitsvolle kinderopvang en lokaal onderwijs dicht bij huis garanderen
 2. Bevraging van de lokale jeugd met inzet van een jeugdmonitor
 3. Multifunctionele gebouwen mogelijk maken voor onderwijs, cultuur ontspanning en sport en verder uitwerken van ontspannings- en sportmogelijkheden met en voor heel de bevolking
 4. Doorgedreven ondersteuning van verenigingen, kermissen en markten
 5. Zorgloket oprichten i.s.m. de sociale sector
 6. “Woonzorgzones” en “zorgzame buurten” initiëren en alternatieve woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen en gemeenschapswonen stimuleren
 7. Ondersteuning lokaal dienstencentrum (LDC) en stimuleren lokaal winkelaanbod
 8. Ondersteunen en bijeenbrengen vrijwilligers en mantelzorgers
 9. Meldpunt vereenzaming en sociaal isolement: buurtwerking en huisbezoeken opstarten
 10. Kwaliteitsvolle, resultaatgerichte dienstverlening bij het OCMW: integratie bevorderen en fors inzetten op begeleiden naar werk

 

Een bestuur dicht bij de burger, communicatief en transparant

“Creëer een platform waar bestuur, verenigingen, inwoners, ondernemers, vrijwilligers elkaar gemakkelijk kunnen vinden”

 

De N-VA wil besturen met een duidelijke langetermijnvisie. Wij geloven dat het bestuur van en het beleid in een gemeente vooreerst ingegeven moet zijn door de verzuchtingen van de bewoners.

Naast de adviesraden focussen we op het tijdelijk samenbrengen van burgers als adviesgroep voor bepaalde materies.

We organiseren informatie- en participatiemomenten bij de start van grote projecten.

Over beslissingen die genomen worden, wordt open en duidelijk gecommuniceerd, zowel via de klassieke kanalen als via de digitale kanalen en de sociale media.

Zoals elke goede huisvader moet ook het lokale bestuur zijn rekeningen op orde hebben.

Een financieel gezonde gemeente heeft de uitgaven onder controle, maar heeft ook ruimte om te investeren.

We willen dan ook dat er duidelijke en verantwoorde keuzes gemaakt worden.

We zijn van mening dat we als gemeente ook onze Vlaamse identiteit moeten uitdragen.

 

Concrete actiepunten voor N-VA Holsbeek:

 

 1. Publiekgerichte diensten bemannen we met veelzijdige dossierbeheerders, zodat de burger niet “van het kastje naar de muur” wordt gestuurd.
 2. Een communicatiemedewerker aanstellen die de burger informeert en assisteert
 3. Alle adviesraden stimuleren en opvolgen
 4. Aanmaken van een objectieve gemeentelijke Facebook-pagina en oprichten digipunt
 5. Organisatie overlegmomenten met de bevolking
 6. Op een laagdrempelige manier alle oudere inwoners informeren
 7. Digitaal meldpunt met snelle opvolging en zichtbare stand van zaken
 8. Tevredenheidsmetingen OCMW-klanten en grondige evaluatie roulatiesysteem, verdere integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten
 9. Duidelijke jaarrapporten in een eenvoudige en klare taal over de besteding van de middelen, geen belastingverhoging
 10. We zijn een Vlaamse gemeente, en dat benadrukken we door correct te bevlaggen, de Vlaamse feestdag te vieren en door de Nederlandse taal naar voor te schuiven in alle communicatie