Nieuws uit de gemeenteraad -8 september 2020-

Op 18 september 2020

-Herziening meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het huidig bestuur gedurende de komende 6 jaar. De inhoud van het beleid wijzigt niet. Onze belangrijkste opmerking is dat er vooral veel overdrachten van vorig jaar zijn gebeurd zodat de investeringsuitgaven in 2020 stijgen met meer dan 2 miljoen euro.

Wie graag zelf de meerjarenplanning in detail bekijkt: https://www.holsbeek.be/beleidsnota-meerjarenplan-2020-2025, de herziening zal later gepubliceerd worden.

-Rapport uitvoering meerjarenplan: eerste semester 2020

De gemeenteraad moet zijn rol van democratisch controleorgaan ten volle kunnen uitvoeren. Daarom is de gemeente verplicht een tussentijds rapport op te maken over de uitvoering van de planning en de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen (PBD), actieplannen en acties.

Een stand van zaken van 4 prioritaire beleidsdoelstellingen:

-PBD 1: Belastingen laag houden: in uitvoering

De coronacrisis zal hier een invloed hebben, aangezien een deel van de actieve bevolking zijn inkomen verliest of terugvalt op een aanvullend inkomen.

-PBD 5: Afwerken Ruggengraatproject: in uitvoering, vertraging door de coronacrisis

De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken op de Leuvensebaan zullen aanvangen na de werken van de nutsmaatschappijen, gepland eind-2020-begin 2021

-PBD 6: Holsbeek stelt een ambitieus klimaatplan op: in uitvoering

In december van dit jaar zal het huidig bestuur een finaal klimaatplan voorleggen. Op onze vragen aan de schepen van milieu welke concrete actieplannen er voortkwamen uit de ‘Ronde Tafel van het Klimaat’, een burgerparticipatietraject, en uit de klimaat-ideeënbus of de oproep in het gemeentelijk infoblad, kregen we tot nu toe geen antwoord. We wachten op een plan van aanpak/uitrol gemaakt door de duurzaamheidsambtenaar rond SDG’s; duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zowel binnen de gemeentewerking als naar de inwoners toe.

Voor ons ontbreekt toch nog altijd het totale plaatje hier, concrete en realistische acties met duidelijke termijnen. De oprichting van een energieloket binnen de gemeente keuren we wel goed.

-PBD7: Kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur voor onze jeugd en sporters: in uitvoering

De sportsite Bruul zit nog altijd in het slop! Slechts 1 perceel is eigendom van de gemeente. Voor 6 andere percelen kan de onteigeningsprocedure ingezet worden. Met de eigenaar van nog 2 andere percelen wordt verder onderhandeld. Hoe lang nog? Op de gemeenteraad van mei, juni en september 2019  en ook dit jaar vroegen wij telkens naar een stand van zaken en werd een beeld geschept dat niet in overeenstemming is met de huidige situatie. Telkens werd geopperd dat het gemeentebestuur zijn uiterste best zou doen om in 2020 met de uitvoering van de werken te beginnen. Eigenlijk is er amper een stap gezet. Gezien de hoogdringendheid van dit dossier lijkt ons een duidelijke communicatie naar de sportclubs noodzakelijk om de verdere werking of samenwerking te garanderen. Verder is het uitkijken naar de uitrol en de aanleg van andere sport- en recreatiezones op de site Holsbeek-dorp o.a. Finse piste, beweegroute, multifunctioneel terrein????

 

-Openbaar vervoerplan Holsbeek

Overzicht veranderingen voor het openbaar vervoernet in 2022:

-Een nieuwe lijn voor Holsbeek: 801: Diependaal/Winksele-Leuven-Hulsberg-Holsbeek, een rechtstreekse verbinding tussen Holsbeek en Leuven, 1 keer per uur, alle dagen.

-Lijn 310 blijft behouden op aandringen van de gemeente: alleen op zondag zal deze lijn niet meer rijden, de nachtbus op vrijdag- en zaterdag blijft behouden tot Kortrijk-Dutsel

- Schoolbus Montfortcollege 535 en schoolbus 590 Aarschot blijft behouden

De gemeenteraad van Holsbeek gaat akkoord met het Openbaar Vervoerplan met volgende opmerkingen:

-vraag naar 310 op zondag

-vraag naar de nachtlijn doortrekken naar Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode en zo naar Aarschot

 

-Buurtgerichte zorg: samenwerking gemeente met LDC

De gemeente gaat samenwerken met het LDC bij het woonzorgcentrum in Holsbeek rond “warme buurten voor kwetsbare ouderen” :

-In elk van de 5 woonkernen wordt er (wekelijks op een andere locatie) een ontmoetingsdag georganiseerd waarbij LDC De Sprankel instaat voor het organiseren van een buurtrestaurant waarbij lokale verenigingen met activiteiten kunnen aansluiten.

-Jaarlijks zal door het LDC in een andere wijk van de gemeente een netwerk opgezet worden om verdoken kwetsbare ouderen op te zoeken.

De gemeente komt gedurende 3 jaar tussen in de personeelskost van een medewerker van het LDC voor deze projecten en komt tussen in de huur van de locaties.

N-VA Holsbeek vindt dit een heel mooi initiatief en steunt volledig de uitbouw van buurtgerichte zorg. De gemeente mag van geluk spreken dat ze mee op de kar kan springen van zo een prachtorganisatie binnen het lokaal dienstencentrum bij het rusthuis.

 

- Consumptiebudget Vlaamse overheid voor Holsbeek

De Vlaamse regering maakt 12.020 euro subsidie vrij ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen in Holsbeek. OCMW Holsbeek zal consumptiebonnen van 20 euro -te besteden bij lokale handelaars- ter beschikking stellen van inwoners die voldoen aan de opgelegde criteria “kwetsbare doelgroep” door de coronacrisis. Ook zal er een oproep hiervoor verschijnen in het gemeentelijk infoblad en op de website.

 

- Werken Leuvensebaan-Langeveld  

Volgens ons laat de communicatie rond de werken te wensen over. Ook de burgemeester gaf toe dat zelfs de meest recente informatie rond de werken dateert van begin juni. Ondertussen is er zonder aankondiging een deel van de Leuvensebaan afgesloten. De handelaars hebben geen seintje gekregen en informatie rond afvalophaling, busomleidingen  en alternatieve parkeerplaatsen ontbreekt. Er is een  snelheidsbeperking van 30km/u, maar velen houden zich daar niet aan.

Onze vragen: Is het niet mogelijk om de snelheidsmeter van de  Nobelberg te verplaatsen naar Langeveld? Er rijden ook regelmatig auto’s met hoge snelheid door het deel van  de Leuvensebaan dat enkel voor plaatselijk verkeer is. Is politiecontrole daar mogelijk?

De gemeente zal de situatie bekijken. We volgen dit op.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is