Nieuws uit de gemeenteraad -27 april 2021-

Op 29 april 2021

Onderzoek naar buitenlandse bezittingen

Wij dienden een voorstel in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het gemakkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.

Alle gemeenteraadsleden keurden dit voorstel goed.

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. De controle op binnenlands onroerend bezit kan door de gemeente, sociale huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor eenvoudig gecontroleerd worden, maar voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo gemakkelijk.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft daarom een raamovereenkomst met private onderzoeksbureaus afgesloten die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland. Wie een sociale woning verhuurt zal hierop, zonder administratieve rompslomp, beroep kunnen doen. Om ook de financiële drempels maximaal weg te nemen, voorziet minister Diependaele een subsidie voor sociale verhuurders die beroep doen op het raamcontract.

Niemand kan aanvaarden dat iemand die huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning. Deze vorm van fraude moet dan ook maximaal worden aangepakt, zowel in binnen- als in buitenland.

 

https://www.hln.be/holsbeek/holsbeek-gaat-meer-onderzoek-doen-naar-buite...

 

Nobelberg

Op de Nobelberg wordt grond afgestaan voor opname in het openbaar domein. Door de woning die verdwijnt, komt er ruimte vrij om een rijweg en een gescheiden voet- en fietspad aan te leggen.

Op de concrete invulling werd niet verder ingegaan:

 • De aanleg zal “waarschijnlijk” plaatsvinden in 2023, verschuivingen en beloftes blijven hier schering en inslag.
 • Over de verkeerstechnische herinrichting is er nog geen volledige duidelijkheid, de schepen van openbare werken was stil. Volgens de burgemeester zullen veiligheid en vlot verkeer vooropstaan.
 • De schepen van mobiliteit daarentegen gaf nu toch aan dat door de complexe situatie een evaluatie met verkeersdeskundigen (extern bureau) inderdaad aan de orde is voor de Nobelberg, omliggende straten en de schoolomgevingen.
 • Wij hopen op een veilige aanleg, rekening houdend met de bemerkingen van de buurt en in het belang van alle Holsbekenaren

Zie ook onze reactie in de pers:

https://www.hln.be/holsbeek/buurtbewoners-zijn-gevaarlijke-verkeerssitua...

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210422_95297840

 

Verkaveling Schaliëndak

Naar aanleiding van een nieuwe aanvraag voor de verkaveling Schaliëndak werd een aangepast rooilijnplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad.

Wat ons betreft te vroeg gezien we graag eerst het antwoord van de gemeente willen kennen op de bezwaarschriften van de buurt en het advies van de GECORO. Pas in mei spreekt het schepencollege zich uit over de nieuwe aanvraag.

 

Ons gemeenteraadslid Sabine Wyns gaf alvast enkele opmerkingen:

 • De mate van verdichting blijft het gevoeligste punt: 33 wooneenheden/ha. De provincie wil Holsbeek-plein inkleuren als hoog dynamische kern. Dit betekent minimaal 25 we/hectare. De gemeente Holsbeek heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Specifiek voor Holsbeek-plein wordt hierbij geargumenteerd dat de inkleuring als hoog dynamische kern niet wenselijk is.  Verhoging van het aantal bouwlagen valt niet te rijmen met de huidige aanleg en een verhoging van de woondichtheid is slechts voor sommige delen haalbaar. Wij vinden dat het gemeentebestuur eindelijk eens duidelijkheid moet scheppen over hoe ze die verdichting in Holsbeek-plein ziet. Ook voor toekomstige verkavelingen is dit belangrijk.  Bovendien zullen voldoende voorzieningen zoals scholen en kinderopvang moeten volgen.
 • De bezorgdheid rond de toenemende parkeerdruk is zeker terecht als je ziet hoe de toestand op de Leuvensebaan evolueert. Is de  gemeente van plan om een parkeerverbod langs de Leuvensebaan te overwegen zoals de projectontwikkelaar suggereert? Volgens de burgemeester worden er alleen maatregelen genomen als de doorstroming in het gedrang komt en de situatie niet meer houdbaar is. Niet afwachten maar voorkomen is onze boodschap!
 • De gemeente zal de weg Schaliëndak herinrichten. Ook het centrale groenplein met wadi, fruitbomen en fietsstalling -die heel wat plek inneemt- zal eveneens overgedragen worden aan de gemeente. Op de vraag wie dan de verdere inrichting met bankjes en eventueel speeltuigen op zich neemt, kregen we geen antwoord. De verbindingsweg vanop de Leuvensebaan tussen de appartementen zal niet overgedragen worden aan de gemeente, noch de binnenkoer van de hoeve. Dit zou nochtans een mooie extra ontsluiting en een extra belevingsmogelijkheid voor de bewoners betekenen. Een gemiste kans!
 • Wat de hoeve betreft, stellen wij nog altijd dat behoud en restauratie de sleutelwoorden moeten zijn om de structuur van het huis zo weinig mogelijk aan te tasten. Oude elementen zoals dakkapellen, zadeldak, muurvlechtingen, schouderstukken en steigergaten en hergebruik van de originele stenen en dakpannen dragen bij tot de authenticiteit van het gebouw. Wat ons betreft mag de lat gerust hoger gelegd worden.
 • Het is voor ons ook nog altijd een raadsel hoe het verplichte aanbod van 20% bescheiden woningen binnen dit project, vereist door het grond- en pandenbeleid, verwezenlijkt zal worden. Het huidige plan voldoet absoluut niet aan de opgelegde voorwaarden. Zal de gemeente een aankoopoptie ondertekenen om de projectgronden zelf aan te kopen indien de projectontwikkelaar zijn beloften niet nakomt? Dit is een belangrijke overweging want het aanbod aan betaalbare woningen in Holsbeek is problematisch laag.

https://www.hln.be/holsbeek/meer-tevredenheid-maar-ook-bedenkingen-bij-n...

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210210_94888780

 

Milieuadviesraad: integratie van klimaat en dierenwelzijn

 

We keurden de nieuwe statuten van de mileuadviesraad mee goed. Op onze vraag krijgt nu ook dierenwelzijn hierin een belangrijke plaats. We hopen bovendien dat er ook een vertegenwoordiging vanuit de landbouw en het onderwijs  gevonden wordt. De MAR is nu één keer samengekomen maar een landbouwraad werd nog altijd niet opgestart, een spijtige zaak. Hierbij dus nog eens een oproep aan alle landbouwers!

 

Ecowerf: verlenging samenwerking en asbestophaling

 

De gemeenteraad besliste om de samenwerking met Ecowerf te verlengen voor 18 jaar.

Ecowerf verzorgt voor de gemeente Holsbeek de ophaling van huisvuil (in zakken), gft (in container met sticker), plastics, papier en karton, inzameling van glas in glasbollen en baadt het containerpark uit.

 

Van de 27 aangesloten gemeenten zijn er 4, waaronder Holsbeek, die niet werken met het DIFTAR systeem. In dit systeem wordt restafval en GFT opgehaald en per gewicht aangerekend aan de inwoner. Ecowerf streeft ernaar om alle gemeenten in het DIFTAR systeem te krijgen en zo de kostprijs aantrekkelijker te maken.

Wij vroegen of de gemeente al eens uitgezocht heeft of DIFTAR nu duurder of goedkoper is en of het systeem gebruiksvriendelijker is. Volgens de burgemeester is het systeem duurder maar het is ons niet duidelijk waarop deze stelling gebaseerd is. Volgens ons moeten zowel prijs, gebruiksvriendelijkheid, modernisering, werklast voor de gemeente, efficiëntie als milieu mee in overweging genomen worden.

 

Enkele bedenkingen die we jullie en het schepencollege willen meegeven:

 • gemiddelde jaarlijkse kost van Diftar ophaling: 118 euro voor een gezin van 4 personen
 • principe “de vervuiler betaalt”: Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat gebruikers van het Diftar systeem zich bewuster zijn van wat ze weggooien, wat de factuur verlaagt. Als gebruiker krijg je ook statistieken van jouw verbruik in vergelijking met andere inwoners/gezinnen. Ook dit verscherpt de bewustwording.
 • de meeste mensen werken graag met containers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zowel de gebruiker als de ophaler ondervindt het ergonomische voordeel ervan.
 • Met snoeiafval kan je nog altijd in het containerpark terecht.
 • huur van een container bedraagt slechts 0,84 euro per maand en de prijs per kg is 0,28 euro voor huisvuil en 0,18 euro voor GFT. Alleen bij huisvuil is er een kost van 0,55 euro per aanbieding.
 • er is mogelijkheid om een gele bak te voorzien voor papierophaling (geen kostprijs per gewicht en 0,84 euro huur per maand). Bij regenweer blijft het papier droog en netjes, ook voor de ophalers is dit veel aangenamer. Er is geen verplichting, je kan ook je papier nog zelf naar het containerpark brengen.

Hiermee zijn jullie geïnformeerd over eventueel toekomstige mogelijkheden! Meer info is te vinden via de website van Ecowerf:  https://www.ecowerf.be/diftar-systeem

 

Ecowerf haalt vanaf 1 juni 2021 asbest op aan huis i.s.m. een asbestcoach aan 30 euro per m3. Een goede zaak!

 

Zonnecrème en terrassen

 

Via Sport Vlaanderen kan de sportdienst van de gemeente een gratis zonnecrème dispenser met automatische bediening aanvragen, evenals aangepast promotiemateriaal in het kader van preventie-actie tegen huidkanker, gericht op kinderen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente als organisator van sportactiviteiten voor kinderen voldoende aandacht besteedt aan preventie van huidkanker. Volgens de schepen van jeugd is de dispenser besteld en zal hier de gepaste aandacht aan gegeven worden.

Binnenkort gaan de terassen weer open. Wij vroegen aan het bestuur of er aanvragen zijn voor terrasuitbreiding en wat de houding van het bestuur hierin is. Drie uitbaters hebben terrasuitbreiding aangevraagd en het bestuur zal hier positief op reageren.

We kijken ernaar uit om de Holsbeekse terrassen te bezoeken!

 

Livestream gemeenteraad

 

Is er nog verder  onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de gemeenteraad live te streamen of een audioverslag te regelen?

Meer en meer gemeenteraden zijn via een YouTube-kanaal te volgen. Veel burgers grijpen deze kans om de gemeenteraad op de voet te volgen. Bovendien is een opgenomen livestream  of audioverslag onbetwistbaar en volledig.

Volgens de burgemeester zijn de middelen voor ICT beperkt en moeten er keuzes gemaakt worden. Hieraan wil het bestuur geen geld en tijd  besteden.

Wij vinden dit betreurenswaardig want dit hoeft echt niet veel te kosten. We missen de boot van vernieuwing, modernisering en transparantie!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is