Nieuws uit de gemeenteraad -26 januari 2021-

Op 28 januari 2021

-Aanvullende verkeersregeling Nieuwrode dorp

De werken in Nieuwrode zijn volledig afgerond sinds december 2019, de plaatsing van gepaste verkeersborden en signalisatie wordt bepaald, goedgekeurd in de gemeenteraad en uitgevoerd.

-Wij vroegen naar een evaluatie van de verkeerslichten: Kunnen de verkeerslichten tijdens de daluren als knipperlicht ingesteld worden?  Volgens de schepen van mobiliteit zal dit onderzocht worden na corona-tijden; als het verkeer meer normaliseert. Hopelijk dit jaar dus!

-Wij zijn al lang, vragende partij voor aangepaste signalisatie voor doorgang voor speed pedelecs in éénrichtingsstraten. Kan hier in Nieuwrode en bij uitbreiding in heel Holsbeek nu werk van gemaakt worden? We moeten het doen met de belofte er werk van te maken.

- Waar de Appelweg en Rodestraat samenkomen is er onduidelijkheid over waar en hoe oversteken voor fietsers. Wij vragen hier naar meer duidelijkheid. Er is door de schepen advies gevraagd aan de politie en een voorstel tot opklaring is op komst.

- Bij de aanleg van de beide schoolomgevingen werd er een kiss & ride-zone ingesteld. Wij vragen een officieel bord: K+R en indien een onderbord geplaatst wordt, liefst Kus en Rij.

-Gemeentelijk klimaatplan: ambitieus, haalbaar en betaalbaar?

Onze N-VA fractie steunt de uitbouw van een gemeentelijk klimaatplan dat ambitieus, haalbaar en betaalbaar is. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringen en tegelijk verder investeren in groene energie.

Wij vinden het wel een spijtige zaak en een gemiste kans dat Holsbeek niet mee gestapt is in het burgemeestersconvenant dat staat voor een gezamenlijke aanpak die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen treft om met de effecten ervan om te gaan. In Vlaanderen ondertekenden 269 van de 300 gemeenten het burgemeestersconvenant.

www.burgemeestersconvenant.be

www.burgemeestersconvenant.be/2018-provincie-vlaams-brabant

Uit het klimaatrapport 2020 (cijfers 2018) blijkt dat vervoer en huishoudens voor 90% de CO2 uitstoot in Holsbeek uitmaken. Bovendien hebben we als gemeente maar vat op een heel klein stukje van het klimaat. We zien in dit gemeentelijk plan enorm veel acties staan, wat het geheel onoverzichtelijk en complex maakt. Volgens ons zou er prioritair gewerkt moeten worden rond een beperkt aantal grote projecten met een significante impact waarbij het principe van het economisch-ecologisch optimum wordt gehanteerd. Acties waarbij de fiscaliteit, het subsidiestelsel of verminderde kosten tot een zinnige terugverdientijd leiden, zouden bovenaan de lijst moeten staan. Vlaanderen trekt 330 miljoen euro uit voor gemeenten die intekenen op klimaat en energieplannen van de Vlaamse overheid, steunend op 4 pijlers: meer groen, renovaties, deelmobiliteit en waterbeheer, daar moeten we op inzetten! 

Heel concreet vragen wij aan het gemeentebestuur om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook realistisch te blijven. Het klimaat is gebaat met effectieve realisaties, niet met de mooiste of meeste beloften. Tevens missen we in dit klimaatactieplan de budgetten en de meetbare outputindicatoren voor de specifieke acties. N-VA Holsbeek pleit voor betere monitoring en duidelijke budgetten.

Wat vooral meetbaar moet zijn is wat de gemeente zelf aan uitstoot en besparing realiseert en dit becijfert en zo het goede voorbeeld geeft aan haar inwoners.

De doelstelling Klimaatneutraal tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 tot nul te herleiden in onze gemeente lijkt utopisch en is volgens ons niet realistisch. Beter is het een evenwicht te zoeken tussen co2 uitstoot en co2 opname waarbij we zo veel mogelijk inzetten op energie besparen.

Onze fractie diende ook een aanvulling op het klimaatplan in: In uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleidsplan een duidelijke keuze te maken voor meer bos én meer groen in onze publieke ruimte. Zo kan onze gemeente een actieve bijdrage leveren aan het behalen van het Vlaamse streven naar een belangrijke groei van oppervlakte bos. Een concreet voorstel om een geboortebos aan te leggen werd niet goedgekeurd maar ons idee wordt wel mee opgenomen. Begrijpe, wie begrijpe kan.

www.holsbeek.be/gemeentelijk-klimaatactieplan

-Onze motie tegen de stadstol van het Brussels Gewest voor autobestuurders

Volgens het Brusselse project SmartMove zullen pendelaars die vanaf 2022 Brussel binnenrijden met de wagen een tolheffing plus een kilometervergoeding moeten betalen. Voor de Brusselaars komt er een gedeeltelijke compensatie door de afschaffing van de verkeersbelasting. Voor de Vlaamse en Waalse autopendelaars is het een nieuwe bijkomende belasting.

Wij  vroegen via een motie dat het gemeenbestuur zich hiertegen verzet en opkomt voor de belangen van de Holsbekenaren.

In onze gemeente werken meer dan 500 pendelaars in het Brussels gewest, voor velen van hen is er momenteel geen andere keuze dan de wagen om op het werk te geraken en betekent dit een extra kost. Dat is onaanvaardbaar. Wij zijn dan ook tevreden dat de voltallige gemeenteraad akkoord ging om hiertegen verzet aan te tekenen en dat het schepencollege beloofde de nodige stappen te zetten.

De inwoners van onze gemeente gaan ook naar Brussel voor dienstverlening, voor winkels, voor cultuur. Ze zouden hiervoor binnenkort allemaal tol moeten betalen. Dat is sociaal onwenselijk. Bovendien beschikt het Brussels Gewest nog altijd niet over voldoende alternatieven: een performant openbaar vervoer, randparkings en een netwerk aan fiets(snel)wegen. Zonder overleg  beslissingen nemen waarbij de inwoners van andere gewesten voor de kosten opdraaien, is onverantwoord. Wij zijn dan ook tevreden dat de voltallige gemeenteraad akkoord ging om hiertegen verzet aan te tekenen en dat het schepencollege beloofde de nodige stappen te zetten.

In het nieuws: www.hln.be/holsbeek/gemeentebestuur-holsbeek-verzet-zich-tegen-brusselse...

-Vaccinatiecentrum: oprichting

De eerstelijnszone Leuven waartoe wij behoren voorziet voor de inwoners vanaf 18 jaar van de gemeenten Holsbeek, Rotselaar en Tremelo een lokaal vaccinatiecentrum op de site Sportoase ‘De Toren’ in Rotselaar. Uiteraard keuren wij dit mee goed en hopen we op een snelle opstart.

Je kan je nog steeds ook aanmelden als vrijwilliger: www.holsbeek.be/2001---1715u-oproep-helpende-handen-vaccinatiecentra

-Adviesraden: tandje bijsteken!

Op de gemeenteraad van 11 januari 2019 vroegen wij aan het bestuur alle adviesraden te activeren en op te starten. Er werd toen aangegeven er wel degelijk werk van te maken en het belang van adviesraden te benadrukken in het betrekken van bevolking bij de werking van de gemeente. Bij nazicht op de gemeentelijke website en in de verslagen van het schepencollege blijkt nu dat sommige raden nog steeds niet geïnstalleerd zijn terwijl andere raden amper zijn samengekomen. Zo blijken de GECORO slechts éénmaal, de milieuraad en de landbouwraad nog steeds niet, te zijn samen gekomen, laatsten zelfs niet geïnstalleerd.  Dit terwijl deze raden juist zeer belangrijk zijn o.a. in het kader van het klimaatactieplan, de plannen voor de dorpskeren, toekomstige verkavelingen. De sportraad is, ondanks het zeer belangrijke dossier van de sportsite Bruul en de verdere ontwikkeling van de sportsite in Holsbeek, sinds mei 2019 niet meer geconsulteerd voor advies.

Het bestuur geeft aan dat er niet altijd overal advies nodig is. Wij benadrukken dat er op zo een raad toch ook vragen en bezorgdheden van de bevolking aan bod komen waarrond meer advies nodig is. Buiten een éénmalige oproep in de Hi zijn wij voorstander van actief op zoek te gaan ten velde om nog niet gestarte adviesraden samen te stellen. Corona kan ook niet altijd opgeroepen worden als belemmering, er zijn genoeg alternatieven.

Overzicht: www.holsbeek.be/adviesraden

-Aanleveren van documenten aan gemeenteraadsleden: graag op tijd!

Het document “Gemeentelijk klimaatplan” werd ons slechts 1 dag voor de gemeentelijk commissie voor raadsleden en 1 week voor de gemeenteraad overhandigd. Wij stelden een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor om 2 weken op voorhand documenten toegestuurd te krijgen, zodat wij ons voldoende kunnen voorbereiden en gepaste vragen kunnen stellen in de commissie en zodoende ons standpunt voor de gemeenteraad kunnen opmaken. Het bestuur ging niet in op ons voorstel tot aanpassing van het reglement maar geeft aan om in het vervolg “te proberen” meer op tijd de gepaste informatie te bezorgen.

-Burgerparticipatie: Samen naar een toekomst voor onze dorpskeren

Via de website: www.holsbeek.be: Holsbeek denkt mee, kunnen inwoners hun ideeën, visies en bemerkingen indienen rond de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor de 5 dorpskernen. Een project dat wij volop steunen.

We betreuren echter het beperkte aanbod (wegens corona) van georganiseerde wandelingen in januari en hadden toch graag meer prikkeling tot particapatie naar de inwoners toe gezien. Dat kan door borden met gedrukte affiches in het straatbeeld te plaatsen, extra gedrukte folders per deelgemeente en meer inzet op sociale media. Zeker omdat dit participatietraject voor de eerste keer in Holsbeek plaatsvindt en het de bedoeling is om zo veel mogelijk burgers te laten participeren. Bovendien vragen we voldoende tussentijdse terugkoppeling naar de inwoners toe en lijkt ons de opmaak van een visie in feb tot april 2021 nogal snel. Wij vragen alvast dat de burgemeester en het schepencollege de opmerkingen van de inwoners ter harte nemen en mee opnemen in hun visie voor de toekomst. Wij volgen dit zeker mee op.

-Sportsite Bruul: aankoop gronden: in blijde verwachting,...hopelijk geen 40 weken

Nogmaals worden er data bij de notaris gezocht voor een bijeenkomst tussen gemeente en eigenaar om tot de volgende stappen in de gerechtelijke fase te komen,….

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is