Nieuws uit de gemeenteraad -18 februari 2020-

Op 20 februari 2020

-SCHALIENDAK ROOILIJNPLAN en VERWERVING GRONDEN voor aanleg weg en riolering :

Sabine Wyns

WIJ KEURDEN DIT NIET MEE GOED IN HET KADER VAN DE REALISATIE VAN HET BOUWPROJECT SCHALIËNDAK EN LEUVENSEBAAN ZOALS HET NU VOORLIGT.

Het schepencollege van Holsbeek keurde onlangs twee projecten goed voor de verkaveling Schaliëndak te Holsbeek. Het eerst project omvat de gedeeltelijke afbraak en verbouwing van de hoevesite naar twee woningen en de bouw van acht appartementen langs de Leuvensebaan. Het tweede project omvat de bouw van twaalf woningen in de tuin van de hoeve langs de straat Schaliëndak.

De unieke 18de-eeuwse hoeve “Schaliëndak” met dwarsschuur en stallingen is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Deze fraaie vierkantshoeve met hoogstamboomgaard en aanliggend een prachtige kasseiweg is beeldbepalend langsheen de lintbebouwing van de Leuvensebaan. De site bekroond het weinige overgebleven erfgoed op Holsbeek-plein; één van de vijf woonkernen in Holsbeek. Bovendien zijn hoeve en tuin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een evenwichtige beoordeling is alleen mogelijk bij een totaalproject. De gemeente heeft  een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed maar vervult deze functie onvoldoende.

De gemeente Holsbeek gaat bovendien de komende jaren- in overleg met de inwoners en na een ruime inspraakronde- werk maken van een plan voor de bebouwing en invulling van de 5 dorpskernen van Holsbeek, waaronder Holsbeek-plein. Holsbeek-Plein is al sterk bebouwd en de bouwdruk neemt nog toe. In die context is het belangrijk om te bekijken waar verdichting wenselijk is, maar ook waar open ruimte te vrijwaren is omwille van de algemene woonkwaliteit.

Eén van de laatste groene ruimtes van Holsbeek-Plein wordt hier opgeofferd terwijl er vraag  is naar meer publiekelijk groen en speelruimte.

Kortom; er is hier dus  geen rekening gehouden met de buurt i.v.m. mobiliteit, bouwdichtheid en open groene ruimte.

Het resultaat is dat de herkenbaarheid en de identiteit van de gemeente stilaan verloren gaat.

-VERKEERSLICHTEN NIEUWRODE : Jo Vanmechelen

Als gevolg van de nieuwe verkeerssituatie en de renovatie van de weginfrastructuur in Nieuwrode-Dorp, werden 2 zones uitgerust met verkeerslichten, met name aan de kruising van de Panoramaweg en Dorp, en aan kruising Losting en Dorp.

Het doel van deze verkeerslichten is enerzijds het verkeer veiliger te maken tijdens de schooluren en anderzijds heeft het een bijkomend ontradend effect de dorpskern van Nieuwrode te gebruiken voor het doorgaand verkeer.

Antwoorden op onze vragen:

-Onduidelijke situatie bij het verlaten van het benzinestation Avia?

Bij het verlaten van een private oprit (tankstation) moet voorrang gegeven worden aan iedereen die zich op dat ogenblik op de openbare weg beweegt. Dat was zo en dat blijft zo, ook met verkeerslichten.

-Hinder bij het parkeren aan het kinderdagverblijf?

Markeringen zullen aangepast worden. Politietoezicht samen met het aanspreken van mensen zal voor meer veiligheid zorgen.

Frustraties door het continue werken van de verkeerslichten, ook buiten de schooluren?

-Grote voertuigen kunnen hier amper met 2 passeren, dus verkeerslichten staan zo ingesteld dat dit veilig kan gebeuren. Een evaluatie zal nog gebeuren om de lichten op een zo efficient mogelijke manier te laten werken.

-BUURTINFORMATIENETWERKEN : Sabine Wyns

Op onze vraag via de gemeenteraad en via onze oproep in ons huis-aan-huis, zal er uiteindelijk toch een informatievergadering over BIN georganiseerd worden in onze gemeente. De korpschef van de politiezone en onze burgemeester zoeken een datum. Dit zal na de paasvakantie ingepland worden en uiteraard zullen ook wij hierover uitvoerig communiceren.

-AANKOOP GRONDEN BRUUL: Jo Vanmechelen

De schepen van sport liet ons weten dat er nog altijd geen vooruitgang geboekt is in de aankoop van de gronden op de Bruul.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is