Nieuws uit de gemeenteraad -17 november 2020-

Op 18 november 2020

 

-Livestream gemeenteraad

Ook deze keer werd een on-line gemeenteraad georganiseerd. Reeds in mei vroegen we om een livestream te voorzien zodat ook burgers de gemeenteraad kunnen volgen. We deden het voorstel om dit via een YouTube-kanaal te organiseren, waarvoor gratis streaming software beschikbaar is. Dit blijkt nog altijd niet haalbaar in onze gemeente. Veel gemeenten werken reeds langer met een livestream. Volgens ons kan in deze tijden onze gemeente niet achterblijven.

 

-Online verhuur van zalen en prijzen

 Sinds 1 september 2020 kunnen gebruikers de volgende zalen on-line reserveren via de gemeentelijke website:

◦ Sportschuur

◦ danszaal Sportschuur

◦ vergaderlokaal Sportschuur

◦ pastorie Kortrijk-Dutsel

◦ polyvalente zaal bibliotheek

Om dit ook mogelijk te maken voor het Buurthuis (polyvalente zaal en vergaderlokaal) werd het reglement aangepast en werd er gesleuteld aan de prijzen.

N-VA Holsbeek had hierbij de volgende opmerkingen:

-Op de website is het zoeken naar tarieven en de informatie is niet éénvormig. Er wordt gekeken of dit duidelijker kan.

-De on-line reservatietool is erg handig, maar kunnen ook hier de parochiezalen en andere beschikbare zalen vermeld worden met een verwijzing naar de contactpersoon? Zo hebben huurders een zicht op alle zalen met hun specifieke plus- of minpunten voor een welbepaalde activiteit. Deze service wil de gemeente niet op zich nemen aangezien deze zalen niet tot het patrimonium van de gemeente behoren.

-Er ontbreekt een gedetailleerde inventaris van elke zaal (vooral bij Het Buurthuis), die best voor en na elke activiteit gecontroleerd wordt. Ook in de zalen met beamer of projectiescherm zou een inventaris met aanwezige items, zoals kabels nuttig zijn. Hier zal naar gekeken worden, werd ons beloofd.

-Voor ons blijft de prijs van Het Buurthuis voor een eetdag van een lokale vereninging te hoog in vergelijking met gelijkaardige zalen in buurtgemeentes. Ook het gebruik van Het Buurthuis met keuken voor bv. een koffietafel kost voor een inwoner 250 euro, voor een niet-inwoner 400 euro. Een oplossing kan zijn om het gebruik van de keuken op te splitsen in volledig gebruik (met ovens, friteuse, koelkasten enz…) of enkel gebruik van servies + afwas. Op dit voorstel werd niet ingegaan door het bestuur.

https://www.holsbeek.be/op-zoek-naar-een-gemeentelijke-zaal

 

-Digitale communicatietool

De gemeente wil nog meer inzetten op burgerparticipatie en communicatie rond volgende projecten:

◦ Klimaatactieplan: ronde tafel van het klimaat, on-line enquêtes, klimaatcafé's ,werkvergaderingen, ...

◦ Ruimtelijke uitvoeringsplan dorpskernen

Hiervoor zal een digitale communicatietool aangekocht worden om een participatieplatform op te zetten zodat inwoners kunnen deelnemen op een makkelijke en toegankelijke manier.

Wij vinden dit een uitstekend idee maar deze uitrol heeft voldoende opvolging nodig en moet herhaaldelijk en duidelijk kenbaar gemaakt worden bij de burger. Het zal dus nodig zijn dat de schepenen en ambtenaren hier intensief mee bezig zijn. Ook de tool “Waar gaan mijn belastingen naartoe in Holsbeek” lijkt ons een heel nuttig en transparant instrument. Lopende projecten in de gemeente kunnen hier ook in opgenomen worden en voorzien worden met meer uitleg en een stand van zaken. Een goed geïnformeerde burger is een meerwaarde voor Holsbeek

 

-Samenroepen GECORO: Agendapunt Sabine Wyns                                                                                                                      

Begin dit jaar kwam de GECORO (gemeentelijke adviesraad ruimtelijke orde) een eerste keer samen waarbij beslist werd om de erfgoedraad op te nemen in de GECORO. Aangezien de GECORO minstens tweemaal per jaar samenkomt, vonden wij het nuttig om deze raad via de gemeenteraad nog een keer dit jaar samen te roepen. Bovendien hadden wij graag gezien dat de GECORO advies verleent bij de toekomstige omgevingsvergunning van het project Schaliëndak door projectontwikkelaar Deveux-Vanerum. De eerste vergunnnigen werden zonder advies van de GECORO door het schepencollege zonder voorwaarden goedgekeurd, maar door een beroepschift van de buurtbewoners uiteindelijk door de provincie afgekeurd. Dit getuigt van weinig respect naar de GECORO toe, aangezien die advies geeft bij grote ontwikkelingsprojecten die impact hebben op onroerend erfgoed. Volgens de burgemeester zal er zodra dit kan, een GECORO gepland worden die ook Schaliëndak behandelt. Maar het is volgens hem niet de taak van de gemeenteraad om de GECORO samen te roepen en advies te geven over een omgevingsvergunning die op dit moment nog niet ingediend is. Volgens het huishoudelijk reglement van de GECORO kan dit wel en stelden wij voor om onze vraag aan te passen als volgt: de gemeenteraad en het schepencollege roept de GECORO van zodra het kan samen met de vraag om advies te verlenen bij de nieuwe omgevingsvergunnnig van Schaliëndak. Maar daar had de burgemeester geen oren naar, begrijpe wie begrijpe kan???

Besluit: Wij zijn tevreden dat in de toekomst de GECORO een advies zal uitbrengen over de verkaveling Schaliëndak, vooraleer het schepencollege hierin een beslissing neemt. 

Ter informatie: Op dezelfde avond als de gemeenteraad, vond ook een online infosessie -georganiseerd door de projectontwikkelaar- plaats, waarbij meer uitleg werd gegeven over het nieuwe project dat zij zullen indienen bij de gemeente.

Meer info: https://www.deveux-vanerum.be/woonprojecten/woonprojecten-in-ontwikkelin...

https://www.facebook.com/Holsbeekplein

https://www.hln.be/holsbeek/project-schaliendak-blijft-de-gemoederen-ber...

https://www.hln.be/holsbeek/buurtbewoners-dienen-beroepschrift-in-tegen-...

 

-Veiligere schoolomgevingen: Agendapunt Jo Vanmechelen

De scholen in Holsbeek liggen aan drukke gemeentewegen met veel verkeer tijdens de spitsuren. Met een aantal eenvoudig te realiseren initiatieven wil N-VA Holsbeek dat de gemeente bijdraagt aan meer leefbare en veilige schoolomgevingen.

  1. Om duidelijk aan te geven dat je een school nadert en er een beperking van 30km/uur geldt, stelden we voor om met thermoplasten, het woord  “SCHOOL” en een blok met  “30” als kleurrijke wegmarkeringen aan te brengen op de rijbaan. Deze grote opvallende stickers zijn eenvoudig en snel aan te brengen en gaan veel langer mee dan geschilderde markeringen. Bovendien geven ze ook een reliëf dat je licht voelt als je erover rijdt. De volledige gemeenteraad keurde dit voorstel meteen goed. De gemeente zal nu voor alle scholen de gepaste wegmarkeringen bestellen en ten gepaste tijde laten aanbrengen op het wegdek.  Extra signalisatie is belangrijk om begin- en eindzone van de schoolzone aan te geven. Schoolbuurten worden zo opvallender én veiliger.
  2. Wij legden ook het Charter Werftransport voor op de gemeenteraad. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Alle Vlaamse gemeenten worden uitgenodigd om het charter mee te ondertekenen en engagementen op te nemen. De aannemerswereld engageert zich ook van haar kant. De bouwfederaties worden automatisch op de hoogte gebracht als de gemeente het charter ondertekent. Zij moeten de ondertekening accepteren en krijgen de contactgegevens van het aanspreekpunt in de gemeente. In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen en dat de gemeente zoekt naar alternatieve routes. We vroegen dat de gemeente Holsbeek zich engageert en dit charter ondertekent. Volgens de bevoegde schepen Herman Theys is dit niet haalbaar voor de diensten van de gemeente en zodoende zal het charter niet ondertekend worden, het schepencollege wil wel bekijken of ze bij grote werken rond de scholen via de bouwvergunningen bepaalde regels kunnen opleggen. Een spijtige zaak! In tal van buurtgemeenten werd dit charter wel ondertekend. Net de ondertekening en verspreiding van dit charter zorgt ervoor dat aannemers zelf communiceren naar de betrokkenen, eens er door de gemeente alternatieve routes zijn opgemaakt.

 

-Vlaams corona-noodfonds verenigingen

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vlaanderen voorziet nu 98.279,95 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Holsbeek. Een aantal gemeenten hebben al een verdeelsleutel klaar voor hun verenigingen, bij ons is dat nog niet het geval. Hoever staat de gemeente hiermee? Wij hopen alleszins dat het gemeentebestuur oren heeft naar de bekommernissen van de verenigingen, maar ook rekening houdt met de effectief gemaakte kosten sinds de coronacrisis.  

Wij willen graag een aantal uitgangspunten voorop stellen, die mee kunnen voorgelegd worden aan de desbetreffende adviesraden.

  1. -Stimuleer vanuit de gemeente om creatief te zijn, om zelf activiteiten en nieuwe initiatieven te organiseren.
  2. -Veel verenigingen hebben extra onkosten gehad. Het is belangrijk dat die financiële  ademruimte krijgen.
  3. -Verenigingen die echt acute nood hebben aan grotere financiële ondersteuning, moeten verder geholpen worden. Dit dient echter duidelijk aangetoond te worden.

Volgens schepen Bram Van Baelen zal na consultatie van de adviesraden een plan van aanpak voorgelegd worden op de gemeenteraad van december. We kijken ernaar uit!

 

-Voetbal op De Bruul: vraag Jo Vanmechelen

We vroegen een stand van zaken i.v.m. de aankoop van de gronden RUP Bruul. In het zittingsverslag van de gemeenteraad van oktober werd vermeld dat de notaris 3 datums had voorgesteld om de verkoopsakte te ondertekenen. Zijn nu alle gronden aangekocht en wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van de sportsite?

Schepen Bram Van Baelen laat weten dat er inderdaad 3 datums waren voorgesteld, maar de verkoper wilde toch eerst nog graag zelf een onderhoud met de notaris, zodoende is er weeral geen vooruitgang in dit dossier!

 

-Renovatie Tveldeke: vraag Sabine Wyns

Het is alom geweten dat Tveldeke hoognodige renovatiewerken gaat uitvoeren. Aangezien jeugd en jeugdwerking ons ook nauw aan het hart ligt, zijn we uit interesse eens een kijkje gaan nemen in Tveldeke om ons een beeld te vormen van de werken. Een enthousiaste  ploeg heeft ons een prachtig plan van aanpak voorgesteld, dat we uiteraard ten volle steunen. In hoeverre heeft het bestuur deze plannen en mogelijke subsidies bekeken?

Schepen Bram Van Baelen laat weten dat jeugdhuis Tveldeke volgens het gemeentelijk reglement betreffende ondersteuning van jeugdwerk, recht heeft op een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. Eens deze kosten gemaakt zijn, zal er in 2021 een terugbetaling volgen.

 

-Speeltuintje Zagerijwijk: vraag Sabine Wyns

De buurt vraagt een onderhoud van het speeltuintje in de Zagerijwijk, vooral het grasveld is er erg aan toe. De burgemeester geeft aan dat een overleg met de buurt gepland wordt, zodra dit weer mogelijk is, om een heraanleg van het speeltuintje te bespreken.

 

-Flex Court mat bij de lokalen van Chiro Kortrijk-Dutsel

Nog steeds doen kindjes zich pijn aan de mat op het terrein van de chiro Kortrij-Dutsel. De gemeente zoekt naar een oplossing. Dat het nu snel mag vooruitgang want dit sleept al heel lang aan!

 

-Belronde 80-plussers: vraag Sabine Wyns

Sabine vroeg of het mogelijk was om zoals in het voorjaar, terug een belronde naar de 80-plussers te doen. In deze donkere maanden is het absoluut nodig om te waken over onze oudste inwoners. De gemeente onderzoekt momenteel hoe dit te organiseren. Fijn!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is