Nieuws uit de gemeenteraad -15 december 2020-

Op 19 december 2020

Nieuws uit de gemeenteraad -15 december 2020-

-Herziening meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het huidig bestuur gedurende de komende 6 jaar. Wie graag zelf de meerjarenplanning bekijkt: https://www.holsbeek.be/beleidsnota-meerjarenplan-2020-2025. Naar aanleiding van de opmaak van de kredieten voor de volgende jaren, een stand van zaken van de 4 prioritaire beleidsdoelstellingen:

PBD 1: Belastingen laag houden

De inkomsten van de belastingen dalen de komende jaren.

Door de coronacrisis zal een deel van de actieve bevolking (een deel van) zijn inkomen verliezen of terugvallen op een aanvullend inkomen.

PBD 5: Afwerken Ruggengraatproject

In 2021 worden de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken op de Leuvensebaan uitgevoerd.

De investeringskredieten voor Holsbeek-centrum die in het initieel meerjarenplan voor uitvoering van de wegen en rioleringswerken waren voorzien in 2021, verschuiven naar 2022. 

De investeringsbedragen initieel voorzien voor 2022 verschuiven naar 2023. Voor de heraanleg van de Appelweg zijn in het initieel meerjarenplan kredieten voorzien voor uitvoering vanaf 2024. Voor dit project wordt het zwaartepunt van de investeringen evenwel pas verwacht in 2025.

PBD 6: Holsbeek stelt een ambitieus klimaatplan op

In januari 2021 zal het huidige bestuur een finaal klimaatplan voorleggen.

Vanaf 2021 wordt hier 50.000 euro bij ingeschreven voor de externe duurzaamheidsambtenaar, voor de volgende 5 jaar , 250.000 euro in totaal dus.

De gemeente wil de CO2 uitstoot afbouwen naar 0% tegen 2050 en energie besparen, fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie en energiezuiniger werken.

Wij zijn uiteraard voor een ambitieus plan, energiezuiniger werken en het implementeren van hernieuwbare energie stimuleren. Wij zouden in januari toch graag een betaalbaar en haalbaar klimaatactieplan zien met realistische doelstellingen tegen het einde van deze legislatuur met name 2024.

Wat levert het werk van de duurzaamheidsambtenaar op?

Hoeveel daling in CO2 uitstoot zal de gemeente Holsbeek  in de komende 5 jaar realiseren? Vele steden en gemeenten engageerden zich via burgemeesterconvenanten tot -20% CO2 uitstoot tegen 2020. Het resultaat was vorig jaar echter gemiddeld -6%. In Holsbeek gingen we van 53.723 ton in 2011 naar  49.518  ton CO2 uitstoot in 2018; een daling van  -7,83%. Ondertussen engageren steeds meer gemeenten zich via burgemeesterconvenanten tot -40% CO2 tegen 2030.

Wat we hier vooral willen zeggen is, we zijn goed op weg , maar vragen realistische doelstellingen die meetbaar zijn in de tijd.

Volgens het SMART principe: doelstellingen concreet, specifiek en meetbaar maken. Vandaar ook  onze vraag om een financieel plan bij dit klimaatplan op te maken.

PBD7: Kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur voor onze jeugd en sporters

Reeds sinds 2015 voert de gemeente gesprekken om gronden te verwerven voor de sportsite Bruul in Kortrijk-Dutsel . Dat heeft tot nu toe geleid tot de aankoop van 1 perceel grond in 2018. Voor de 8 andere percelen is er misschien een minnelijk akkoord of helemaal geen akkoord.

Nochtans heeft de gemeenteraad het definitieve onteigeningsbesluit in 2019 reeds goedgekeurd. Al 2 jaar vragen wij elke gemeenteraad een stand van zaken over de aankoop van de gronden, steeds worden we met een kluitje in het riet gestuurd. Dat strookt totaal niet met de belofte van het bestuur om in 2020 reeds voetbalvelden klaar te hebben op deze site. Knopen moeten nu snel doorgehakt worden om de gronden definitief te verwerven en de site verder optimaal te ontwikkelen.

In 2020 was er reeds een budget van ruim 1 miljoen euro voor deze site voorzien. De gemeente zou de voetbalinfrastructuur aanleggen, in samenwerking met de voetbalclub KDN United die de kantine en kleedkamers bouwt, en in samenspraak met de buurt. Ook een multifunctioneel sportveld, een Finse piste, een speeltuintje en een parking zouden voorzien worden door de gemeente . Daar hebben we tot nu toe geen enkel plan van gezien.

           Zie ook in de pers:

           https://www.hln.be/holsbeek/n-va-holsbeek-wil-vooruitgang-in-dossier-ron...

           https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201217_95765296

          https://www.robtv.be/nieuws/holsbeek-heeft-nog-altijd-geen-nieuw-voetbal...

-Verdeling Vlaams noodfonds corona

De gemeente Holsbeek ontvangt in het kader van het decreet coronanoodfonds voor de jeugd-,sport- en cultuursector ongeveer 100.000 euro van de Vlaamse overheid. Na een bevraging van de adviesraden besliste het huidige bestuur om de gemaakte kosten van de verenigingen terug te betalen voor de periode van maart tot november-december 2020 en hiervoor 50.000 euro te voorzien. De resterende 50.000 euro wordt voorzien voor december 2020 tot augustus 2021. Het gaat dan om kosten die verengingen maakten om hun activiteiten corona-proof te laten doorgaan of kosten gemaakt voor evenementen die als gevolg van de coronacrisis moesten afgelast worden. Verenigingen die een eigen gebouw binnen de gemeente beheren kunnen 40% van hun doorlopende kosten terugbetaald krijgen of 40% van de gemiste huurinkomsten. Aan elke Holsbeekse vereniging wordt ook een toelage van 200 euro toegekend.

Veel verenigingen hebben extra kosten gehad. Het is inderdaad belangrijk dat die ademruimte krijgen en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ook verenigingen die echt acute nood hebben aan grotere financiële ondersteuning en dit duidelijk kunnen aantonen, worden hiermee verder geholpen worden. Sommige verenigingen gaan met deze principes beduidend veel meer krijgen. Wij hadden liever ook meer stimulans aan de verenigingen gegeven om hen in de loop van 2021 activiteiten te laten organiseren en om meer initiatieven te nemen. Zo zou vrijetijdsinfrastructuur gratis ter beschikking kunnen gesteld worden aan erkende verenigingen. Een projectsubsidie van 200 euro per type activiteit of de premie voor buurtfeesten tijdelijk op te trekken van 150 naar 200 euro kan ons dorp in 2021 terug activeren en doen bruisen. Ook had er op langere termijn uitleenmateriaal kunnen aangekocht worden waarvan verenigingen in de toekomst gezamenlijk  gebruik kunnen van maken. Dit alles zou ook ten goede komen aan de verenigingen die bijna geen of onkosten in te dienen hebben. De beslissing van het bestuur om ook nu de verenigingscheque van 200 euro uit te betalen aan alle 82 verenigingen is een verkiezingsbelofte, die inderdaad wel fijn en zeer welkom is, maar op zich niets te maken heeft met het coronanoodfonds. Volgens de meerjarenplanning gaat de verenigingscheque elk jaar uitbetaald worden.

- Uitbreiding uitzonderingscriteria roulatiesysteem OCMW

Het roulatiesysteem werd in juni 2013 voor de eerste maal doorgevoerd binnen de dienst gezinszorg en huishoudhulp. Binnen de dienst gezinszorg en de dienst huishoudhulp wordt er om de twee jaar gewisseld.

Een kader wordt nu gecreëerd voor deze uitzonderingen en er zijn ook weer een paar toevoegingen:                                                                                                                                     

Met het oog op het welzijn van de medewerkers  is er geen wissel bij mannelijke cliënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen, komende vanuit een onvermogen om dit gedrag aan te passen én in geval er slechts 1 mannelijke collega ter beschikking is binnen de dienst. Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Deze personen moeten volgens ons voorlopig geen huishoudhulp meer krijgen, maar zij moeten eerst in behandeling. Wat als er geen mannelijke collega’s voorhanden zijn?  Zoiets in een reglement zetten doet vermoeden dat grensoverschrijdende gedrag getolereerd wordt door er voortdurend een mouw aan te passen.

Individueel te bespreken dossiers: cliënten met dementie, cliënten met een zware vorm van autisme, ... waar het doorvoeren van een wissel een erg nadelig effect zou hebben op              het welzijn van de cliënt(en) en de geboden hulpverlening, daar is er ook geen wissel. Volgens ons gaat deze groep ongetwijfeld ook toenemen. Cliënten met dementie of een                    bepaald ziektebeeld, daar is een vaste hulp zeker aangewezen. De doelgroep zijn hier toch wel de ouderen onder ons.  

Besluit: Het bestuur behoudt het algemeen principe dat iedereen wisselt. Enkel deze cliënten die (volgens de uitzonderingscriteria) hiervoor een goedkeuring hebben van het BCSD wisselen niet. Volgens ons wordt correctie op correctie uitgevoerd en uitzonderingen worden steeds toegevoegd. Tijd voor een grondige evaluatie van het roulatiesysteem. We zien bij de uitzonderingen hoe langer hoe meer dat een band belangrijk is bij sociale hulpverlening.

- Digitale aanmeldingsprocedure scholen

Voor de gemeentelijke basisscholen geldt reeds meerdere jaren een capaciteitsbeperking. Ook voor de vrije basisscholen stelt zich in meerdere vestigingen een capaciteitsprobleem.

Uit een overleg met alle schooldirecties blijkt dat er eensgezindheid is om een gezamenlijk digitaal aanmeldplatform te ontwikkelen en hiertoe een dossier in te dienen bij Agodi op basis  van volgende principes:

een aanmelding gebeurt voor:

  • de 2 gemeentelijke basisscholen en voor alle 3 de vestigingsplaatsen
  • de 2 vrije basischolen op het grondgebied, eveneneens voor de 3 vestigingsplaatsen
  • telkens voor alle leerjaren en alle geboortejaren 

als voorrangsgroepen worden bepaald:

  • broers en zussen
  • kinderen van personeel

aanmelden gebeurt op basis van het standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het gewoon basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • rangorde van keuze 
  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaat
  • toeval

In het kader van Beleidsdoelstelling “Kinderen kunnen in eigen dorp school lopen” vragen wij dat kinderen van de kleuterschool toch zeker kunnen doorstromen en zeker zijn van een plaatsje in de lagere school in Holsbeek, wat ons ook bevestigd werd door de bevoegde schepen.

-Windplan Aarschot  

- In het windplan van de stad Aarchot werden enkele zones aangekruist die in aanmerking komen om windturbines te plaatsen. Volgens de beschikbare documentatie werd er momenteel 1 locatie bevestigd, namelijk aan het industriepark van Aarschot. Een andere zone, nog niet bevestigd, zou langsheen de E314 komen, iets voorbij het crematorium en grenzen aan Nieuwrode. Op 1 december is er echter een schrijven rondbedeeld in Nieuwrode vanuit het schepencollege en onderschreven door de burgemeester met foutieve informatie over een inplanting van windturbines langsheen de E314.

Wij betreuren de populistische actie van de burgemeester in naam van het schepencollege.

Goed bestuur betekent volgens ons: Juiste informatie verlenen aan de inwoners na overleg met Aarschot en de juiste plannen. Foute informatie op die manier aanleveren zorgt onnodig voor onrust, onzekerheid en paniek. Beter had de burgemeester aangegeven het overleg met Aarschot af te wachten en erover te waken dat de belangen van onze inwoners gevrijwaard blijven. Wij vragen dan ook expliciet zo snel mogelijk de juiste informatie aan de inwoners te bezorgen.

De burgemeester erkende de foute informatie gebaseerd op de aanvraag van Engie en de verwarring die is ontstaan bij de verschillende plannetjes van het windplan Aarschot. Het overleg met de stad Aarschot op 2 december maakte dit duidelijk. Het stadsbestuur Aarschot zou de omliggende gemeenten meer betrekken bij de verdere uitwerking van hun windplan. De burgemeester verzekerde ons dat er ten gepaste tijde zou gecommuniceerd worden met de correcte informatie aan de inwoners van Nieuwrode. Het schepencollege werkt aan een nieuwe communicatie naar de inwoners toe met bijkomende en correcte informatie. 

Groen Holsbeek betreurt de timing en opzet van de brief en Open-Vld Holsbeek betreurt de foute informatie van de eerste brief en wil juiste info in een brief naar de inwoners. Het bestuur benadrukt dat er momenteel geen aanvragen voor windmolens in Holsbeek zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is