Nieuws uit de gemeenteraad -13 oktober 2020-

Op 14 oktober 2020

-Activiteiten Ecowerf 2021

Vanaf maart 2021 start EcoWerf met de tweewekelijkse inzameling van de Nieuwe Blauwe Zak.

De Nieuwe Blauwe Zak (ook gekend als de P+MD) bevat de vroegere pmd-fracties, aangevuld met extra soorten plastic verpakking, in totaal 14 soorten verpakkingen. Aangezien deze sorteerdefinitie grotendeels de inhoud van de ‘roze zak’ of de zachte plastics bevat, zal EcoWerf vanaf dan stoppen met deze aparte inzameling. Wij vroegen aan het gemeentebestuur goed te communiceren hierover naar de bevolking toe. De gemeente zal dit verder verduidelijken via het gemeentelijk infoblad en de website van de gemeente.

In 2021 wordt de inzamelfrequentie van papier en karton gewijzigd naar één inzameling per vier weken.

-Subsidies sportverenigingen en harmonie-orkesten

Omdat dit jaar de coronacrisis een grote impact heeft op het Holsbeekse verenigingsleven werden de jaarlijkse subsidies van deze verenigingen berekend op het gemiddelde van de werking van de vorige jaren. Er verandert dus niets aan de subsidies voor deze verenigingen. Een goede zaak! Wij vroegen het bestuur wel om snel werk te maken van de bijna 100.000 euro extra Vlaamse steun aan de Holsbeekse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen en te rade te gaan bij de desbetreffende adviesraden.

-Kasteel Van Horst 

Op de gemeenteraad werd beslist om een bedrag van ruim 22.000 euro per jaar aan Herita te storten, gedurende 7,5 jaar, voor de restauratie van het kasteel. Deze som komt overeen met het bedrag dat Herita jaarlijks aan de gemeente betaalt in het kader van de beheersovereenkomst voor het Wagenhuis van Horst. N-VA  Holsbeek vroeg om het totaalbedrag van om en bij de 166.333 euro op te trekken tot 200.000 euro. Deze aanvulling zal zeker nodig zijn voor een sluitende financiering van de restauratie door Herita. De gemeente voorziet ook terecht voldoende middelen voor restauratiewerken aan de kerk van o.a. Kortrijk-Dutsel. Voor een monument als het Kasteel van Horst, toch een mooie, unieke, toeristische trekpleister voor onze gemeente, moet dit navenant zijn. 

De gemeente ging niet in op ons voorstel maar sluit niet uit om in de toekomst nog verdere steun te verlenen aan de restauratie. 

Wie wil, kan ook zelf bijdragen aan de restauratie: https://www.herita.be/zo-help-jij-het-kasteel-van-horst

-Onze initiatieven rond "Diervriendelijke gemeente"

Op 14 november werd op de gemeenteraad beslist om op ons voorstel de beginselverklaring “diervriendelijke gemeente” te ondertekenen en de nodige initiatieven te nemen om het label “diervriendelijke gemeente” te bekomen.

  • Punt 12 in de beginselverklaring geeft aan dat onze gemeente initiatieven promoot inzake dierenwelzijn op school. Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde zopas een lessenpakket rond dierenwelzijn. Kinderen bewust maken van de behoeften van dieren en van de verantwoordelijkheden van de mens als diereneigenaar en als consument, dat is het doel. Anderzijds willen wij hier toch ook benadrukken dat scholen zeker en vast ook kinderen echt in contact moeten laten komen met dieren op allerlei manieren: bv een bezoek aan een landbouwer met een hart voor dieren, een bezoek aan een dierenasiel, een bezoek bij een leerkracht of leerling met een passie voor zijn of haar huisdier, het organiseren van boerderijklassen. Op onze vraag zal het bestuur van Holsbeek dit lessenppakket nu promoten in alle Holsbeekse scholen.
  • Punt 5  geeft aan dat de gemeente toeziet op het indijken van overlast van hondenpoep. Baasjes moeten in het bezit zijn van zakjes om hondenpoep op te ruimen. Die zakjes mogen in alle straatvuilnisbakken gedeponeerd worden. Maar omdat vuilbakken soms ontbreken, stellen wij voor op een aantal plaatsen in de gemeente een proefproject met hondenpoepbuizen op te starten op plaatsen met vervuiling. De hondenpoepbuis, met bovenaan een deksel, is herkenbaar door de specifieke vorm en een duidelijke sticker. Bovendien zijn ze veel smaller dan gewone vuilnisbakken zodat huishoudelijk afval erin dumpen, niet lukt. Het plaatsen van hondenpoepbuizen is een duidelijk signaal dat hondenpoep niet thuis hoort in ons straatbeeld. Het bestuur gaf aan eerst een onderzoek i.s.m. de gemeentediensten op te starten om te bekijken waar er overlast is en of er hondenpoepbuizen dienen geplaatst te worden.
  • Punt 2 stelt dat onze gemeente 1 contactpersoon aanstelt binnen de politiezone en werkt hiermee nauw samen. Binnen de politiezone zijn er 2 inspecteurs aangesteld als contactpersoon. Naast het contacteren van de lokale politie voor dringende situaties i.v.m. dierenverwaarlozing of dierenmishandeling kan je ook een klacht indienen bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het online klachtenformulier op de website: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/dierenverwaarlozing-of-mishandeling-.... De gemeente Holsbeek zal via de gemeentelijke website en het gemeentelijk infoblad  de inwoners hierover informeren. Op de politieraad van 7 oktober werd ook op vraag van ons politieraadslid Sabine Wyns beslist om dit op de website van de politiezone te plaatsen.

Persartikel: https://www.hln.be/leuven/n-va-holsbeek-lanceert-initiatieven-rond-dierv...

Lessenpakket: website www.dierenwelzijnindeklas.be.

-Milieuadviesraad

 In het schepencollege van 10 jan 2019 werd voorgesteld om de statuten en naam van de milieuadviesraad aan te passen. De statuten dateren van 2007 en de leden stemmen niet meer overeen met de huidige politieke fracties. We zijn nu okt 2020? Wat is er ondertussen ondernomen? De bevoegde schepen geeft aan hier eindelijk eens werk van te maken. De milieuraad is bevoegd om de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, toch wel punten die geregeld aan bod komen in onze gemeente.

-Hemelwaterplan

Om de strijd tegen droogte aan te gaan, kwam de Vlaamse Regering met een heuse Blue Deal met meer dan 70 maatregelen die Vlaanderen weerbaar moeten maken tegen waterschaarste. Lokale besturen hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Zo zullen ze een hemelwaterplan moeten maken, eventueel samen met enkele andere gemeenten, als ze in de toekomst nog willen rekenen op water-gerelateerde subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Vandaag beschikken slechts 38 gemeenten over een hemelwaterplan. Een hemelwaterplan is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen overstromingen en wateroverlast. Het doel van een hemelwaterplan is immers om een integrale ruimtelijke visie uit te werken over waar en hoe het hemelwater, afkomstig van bestaande en geplande wegenis, gebouwen en (on)verharde oppervlakken, ter plaatse gehouden, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd kan worden.

Het bestuur geeft aan reeds tal van maatregelen genomen te hebben om wateroverlast te voorkomen. Een hemelwaterplan zal in de toekomst opgemaakt worden. We volgen dit verder op.

-Waterbufferbekken Sluisbeekstraat

Op Gobbelsrode, meer bepaald tussen de Horebeekstraat en Sluisbeekstraat, heeft  in 2016 tweemaal op 14 dagen een zware overstroming plaatsgevonden. De gemeente heeft in de Sluisbeekstraat ter hoogte van de “Jos Theys Boerderij”, een waterbufferbekken aangelegd, een goede beslissing. Ons bestuurslid Stijn den Tempst stelt reeds geruime tijd vast dat de toevoergracht is dichtgegroeid en het bufferbekken toe is aan een grondige onderhoudsbeurt. De vraag is of dit opvangbekken onze voeten nog gaat drooghouden bij een volgende stortbui. De bevoegde schepen antwoordt dat dit een werkje is voor de winter, aangezien de onderhoudsploegen nu bezig zijn met het onderhoud van de kerkhoven, een goede zaak. Een waterbufferbekken aanleggen is top, maar het onderhouden is even belangrijk.

-Sportsite Bruul

N-VA vraagt bijna elke gemeenteraad om een stand van zaken i.v.m. de aankoop van de gronden op de Bruul. Een voorstel van verkoopakte ligt klaar bij de notaris. Voor de derde keer op rij moet er nog maar eens een datum ter ondertekening gevonden worden. Wie gelooft dit nog? De beloftes van CD&V om hier in de zomer van 2020 een kunstgrasveld aan te leggen, nieuwe natuurgrasvelden en een Finse piste, worden weeral eens niet nagekomen.

-ANPR-camera Pleinstraat 

Goedkeuring in de gemeenteraad om een ANPR (automatische nummerplaatherkenning)-camera te plaatsen in de Pleinstraat (aan De Vunt) op vraag van de politiezone Leuven. Onze eigen politiezone (Lubbeek, Holsbeek, Bierbeek en Boutersem) kan dan eventueel de gegevens van deze camera gebruiken voor het opsporen van criminele activiteiten. Wij vroegen of deze software compatibel zal zijn met de software van onze mobiele ploegen en de toekomstige ANPR camera’s die onze politiezone overweegt te plaatsen in de toekomst. Het gemeentebestuur zal zich hierover informeren.

Ook aan Hulsberg, Wilsesesteenweg op grondgebied Leuven, zal de politiezone Leuven een ANPR-camera plaatsen. 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is