N-VA Holsbeek mist visie en duidelijkheid in de meerjarenplannen van het bestuur

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Financieel Beleid

Op de laatste gemeenteraad van het jaar stelde het gemeentebestuur zijn financiële plannen voor tot het einde van de legislatuur. N-VA Holsbeek ziet drie problemen terugkomen, nl. (1)weinig nieuwe initiatieven, (2)veel lege dozen en (3)weinig doordacht beleid.

1) Verderzetting van vroegere initiatieven

De grootste investering van 10,4 miljoen euro de komende jaren wordt de afwerking van het Ruggengraatproject, waarbij finaal 18 km aan voet- en fietspaden en wegen zal  heraangelegd zijn. “Tegen de tijd dat dit is afgerond, zal de burgemeester er vier legislaturen mee zijn bezig geweest en blijft dit feitelijk zijn belangrijkste verwezenlijking”, geeft voorzitster en gemeenteraadslid van N-VA Holsbeek Sabine Wyns aan. “Uiteraard dient de Ruggengraat vervolledigd te worden, maar we missen vooral complete en nieuwe initiatieven voor de komende jaren. De verdere investeringen in onderwijs en het blijvend laag houden van de belastingen in Holsbeek juichen we uiteraard toe.”

2) Nieuwe initiatieven zonder investeringsbudget

Het bestuur komt wel met nieuwe initiatieven op de proppen, maar die zijn financieel onvoldoende ingevuld. Veel actieplannen krijgen immers geen investeringsbudget mee. Het belangrijkste voorbeeld is duurzaam ruimte-,natuur- en milieubeheer met het ambitieuze klimaatplan, dat N-VA alleen op een economisch-realistische manier wil ondersteunen. “Het enige wat we hier van investering  terugvinden is het uittekenen van de inrichting van de dorpskernen en een bermbeheerplan”, preciseert fractieleider Jo Vanmechelen. “De gemeente stelt dat andere groene investeringen verspreid zijn over de andere beleidsdoelstellingen, wat onze fractie dan ook van nabij zal opvolgen. Hoe de dorpskernen dan ook aangenamer en levendiger gaan worden de volgende jaren is voor ons echter een raadsel. We kunnen niet anders dan stellen dan dat het fameuze klimaatplan -de belangrijkste doelstelling van de groene partner in het bestuur- momenteel een lege doos is.”

N-VA Holsbeek merkt ook op dat er maar weinig investeringen zijn in veiligheid: geen budget voor ANPR-camera’s, welke gebruikt kunnen worden in de strijd tegen criminaliteit en sluipverkeer, en weinig ondersteuning van nog op te richten Buurtinformatienetwerken (BIN’s).

3) Weinig duidelijkheid en doordacht beleid

Bij andere grote uitgaven is er nog veel onduidelijkheid. “Het bestuur maakt veel geld vrij voor de buitensportterreinen. Op zich vinden we het prima dat sporten in de eigen gemeente ondersteund wordt. We missen echter in Holsbeek een masterplan sport dat duidelijke keuzes vooropstelt en de nodige subsidies die dit ondersteunen. “Daarnaast moeten de gronden op de Bruul nog grotendeels aangekocht worden en is er helemaal geen duidelijkheid over de bouw van een kantine wat essentieel is op deze toekomstige sportsite.”, vertelt Jo Vanmechelen.

Tot slot zijn er nog veel onduidelijkheden in andere dossiers, zoals het verbeteren van de omgeving van de Holsbeekse scholen, het aanpakken van parkeerproblemen in de kernen of het inzetten op levendige dorpskernen met het ontbreken van een kermisplan. Ook de verdere uitwerking van zorgzame buurten vraagt de nodige aandacht en opvolging van onze kant, net als een beleidsplan rond de buurtwegen en het onderhoud van het openbaar domein.

“Als N-VA fractie hebben we aangegeven constructief oppositie te voeren. Hoewel we met veel vragen blijven zitten na deze meerjarenplannen, zullen we ons met gerichte vragen en eigen voorstellen de komende jaren blijven inzetten om mee te werken aan een beter beleid voor de Holsbeekse inwoner”, besluit Sabine Wyns.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is